2. OBJECTIUS de l’ART SHIFTING FESTIVAL

Quins?

El naixement d’algo nou. L’ESCLAT del canvi de paradigma real: fent un tall transversal en la mirada des de tots els sectors; discutint, revisant, provocant i analitzant tot el relacionat amb Comunicació, Publicitat, Valors, de la mà de la Creativitat, amb el fil conductor de la Tradició i l’Avant-guarda, els canvis que han provocat les noves Tecnologies de la Informació en l’Economia, la Banca, la Cultura … Respecte i Passió… El despertar de la societat.

Amb un centre antropològic: la persona…
Femení, perquè la COMUNICACIÓ és femenina,
Femení com la CALIGRAFIA amb el seu traç i gest ple de sensualitat curvilínea,
Femení, perquè ens porta uns valors que pràcticament no s’han utilitzat fins ara perquè no s’han valorat.

“En algún moment lideratge es va relacionar amb la força, ara es relaciona amb la capacitat de diàleg”
Indira Gandhi

***

L’ART SHIFTING FESTIVAL serà un punt de trobada per repensar les dinàmiques de la Comunicació, la Creativitat i arts visuals del segle XXI.
Des del respecte per la tradició i els valors singulars, buscarem quines són les noves avantguardes, què necessita la societat del nostre segle, com han canviat les estratègies de relació amb les audiències el nou paradigma econòmico-social i les noves tecnologies.
El Festival consta de taules rodones de debat i multi-performances artístico-gastronòmiques de primer nivell. Una experiència per als sentits i l’intel·lecte que tindrà lloc a l’Arts Santa Mònica.
ART SHIFTING FESTIVAL compta ja amb el compromís i implicació de les principals administracions públiques del país i de destacats protagonistes de la comunicació, publicitat, marketing digital, la creativitat, la ciència i la cultura.

NAdal 12_claudia

CASTELLANO:…………………………………………………………………..

OBJETIVOS // ¿Cuáles?
El nacimiento de algo nuevo. EL ESTALLIDO del cambio de paradigma real:
haciendo un corte transversal en la mirada desde todos los sectores;
discutiendo, revisando, provocando y analizando todo lo relacionado
con Comunicación, Publicidad, Valores, de la mano de la Creatividad,
con el hilo conductor de la Tradición y la Vanguardia,
con los cambios que han provocado las nuevas Tecnologías de la Información
en la Economia, la Banca, la Cultura … Respeto y Pasión…
El despertar de la sociedad.
Con un centro antropológico: la persona…
Femenino, porque la COMUNICACIÓN es femenina,
Femenino como la caligrafía con su trazo y gesto lleno de sensualidad curvilínea,
Femenino, porque nos trae unos valores que prácticamente
no se han utilizado hasta ahora porque no se han valorado.
“En algún momento liderazgo se relacionó con la fuerza, ahora re relaciona con la capacidad de diálogo”
Indira Gandhi
***
ART SHIFTING FESTIVAL será un punto de encuentro para repensar las dinámicas de la comunicación, la creatividad y artes visuales del siglo XXI.
Desde el respeto por la tradición y los valores singulares, buscaremos cuáles son las nuevas vanguardias, qué necesita la sociedad de nuestro siglo, cómo han cambiado las estrategias de relación con las audiencias del nuevo paradigma económico-social y las nuevas tecnologías.
El Festival consta de mesas redondas de debate y multi performances artístico-gastronómicas de primer nivel. Una experiencia para los sentidos y el intelecto que tendrá lugar en Arts Santa Mònica.
ART SHIFTING FESTIVAL cuenta ya con el compromiso y la implicación de las principales administraciones públicas del país y de destacados protagonistas de la comunicación, la publicidad, el maketing digital, la creatividad, la ciencia y la cultura.
 
ENGLISH:…………………………………………………………………..
OBJECTIVES // Which?
The Birth of something new. The EXPLOTION of the real paradigm shift: 
making a transversal cut in the look of all fields;
discussing, reviewing, and analyzing everything related
with Communication, Publicity, Values, handled by Creativity;
through Traditions and Vanguards,
with all shifts New Tecnologies of Communication have brought
to Economics, Banking, Culture... Respect & Love...
The awakening of society.
With an anthropological center: The person..
Feminin, because COMMUNICATION is feminin.
Feminin like CALLIGRAPHY with her stroke and gesture full of sensuals curves,
Feminin, because leads us to values ​​which have hardly been used because have not been rated.
“At some point leadership was related to strenght, 
now it’s related to dialogue’s ability” 
Indira Gandhi
***
ART SHIFTING FESTIVAL will be a meeting point to re-think the dynamics of 
communication, creativity and visual arts of the XXI 
century. From the respect for tradition and singular values​​, 
will look up what the new vanguards are, what society needs of our century, 
how strategies hearings have changed regarding to the new economic-social and 
new technologies. The Festival consists of several round table discussions and 
artistic-culinary multi-performances of first class. An experience for 
the senses and the intellect to be held at Arts Santa Monica on 2013.
Shifting Arts Festival already has the commitment and involvement of 
key government agencies of the country and leading players in the media, 
advertising, digital marketing, creativity, science and culture.

No hay comentarios

Deja un comentario