3. PERFIL d’AUDIÈNCIA

A qui volem incitar – provocar?
A les marques, agències de comunicació, disseny gràfic, publicitat i al món de la cultura i la CREACIÓ de Barcelona. A la opinió pública : PROVOCAR! x Despertar!

A QUI LI INTERESSA VENIR?

1. Què esperem que s’emporti el qui assisteixi a la Jornada-Festival?
Noves formes de comunicar estimant el passat i potenciant la novetat i fusió.
2. Per què s’ha d’assistir a l’Esdeveniment?
Per aprendre. Per buscar noves respostes a la creació. Per provocar el canvi de paradigma estètic i comunicatiu.
3. Valors de marca de l’Esdeveniment
revisionista + respecte + amor + tradició + avantguarda + sensibilitzar + actualitat + humanitat + creativitat + innovar + provocar + despertar + comunicar. (Awakeness of society). #Barcelona

sopartertulia

CASTELLANO:……………………………………………………………………………………..

PERFIL DE AUDIENCIA:
¿A quién queremos incitar – provocar?
A las marcas, agencias de comunicación, diseny gráfico, publicidad y al mundo de la cultura y la CREACIÓN de Barcelona. A la opinión pública : PROVOCAR! x Despertar!
¿A QUIÉN LE INTERESA VENIR?
1. ¿Qué esperamos que se lleve el que asista al evento?
Nuevas formas de comunicar amando el pasado y potenciando la novedad y fusión.
2. ¿Por qué se ha de asistir al Evento?
Para aprender. Para buscar nuevas respuestas a la creación. Para provocar el cambio de paradigma estético y comunicativo.
3. Valores de marca del evento
revisionista + respeto + amor + tradición + vanguardia + sensibilizar + actualidad + humanidad + creatividad + innovar + provocar + despertar + comunicar. (Awakeness of society). Barcelona

ENGLISH:……………………………………………………………………………………..

KIND OF AUDIENCE:
Who we want to shake - provoke?
To brands, media agencies, graphic design, advertising and the world of 
culture and creation of Barcelona. To public opinion : PROVOKE! 
the Awakening!
WHO IS INTERESTED TO COME?
1. What do we expect sweeping away who attend the event?
 New ways of communicating loving the past and promoting innovation and fusion.
2. Why attend to the Event?
 To learn. To find new answers to creation. To cause the aesthetic and 
communicative paradigm Shift.
3. Brand values ​​of the Event
 revisionist + rethink +  tradition + respect + love + tendency + awareness + 
Art + creativity +innovation + human caused  + awakeness of communicate. 
(Awakeness of society). Barcelona

No hay comentarios

Deja un comentario